TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART. 13 i 14 RODO

Przekazujemy Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez FOR LOGISTIC  zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako: „RODO”), w związku z:    zawarciem i wykonywaniem łączącej nas z Panią/Panem jako osobą fizyczną umowy/umów  (dalej jako: „Klient”) lub

    zawarciem i wykonywaniem umowy/umów z innym naszym klientem, w imieniu którego działa Pani/Pan jako osoba uprawniona do jego reprezentacji albo jako pełnomocnik (dalej jako: „Reprezentant”) lub

    wskazaniem Pani/Pana przez innego naszego klienta jako osobę kontaktową lub uprawnioną do uzgodnień dokonywanych w toku zawarcia lub wykonywania umowy/umów (dalej jako: „Osoba kontaktowa”).Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FOR LOGISTIC z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawy w Warszawie pod nr 0000863181, NIP 5272938562, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 14 400 zł.Dane kontaktowe administratora

    Może Pani/Pan skontaktować się z nami:    pod adresem e-mail: [rodo@forlogistic.com];

    przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępy na stronie [www.forlogistic.com]

    pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: [Chmielna 73, 00-801 Warszawa];

    telefonicznie pod numerem: [698 223 707].kontakt

    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: rodo@forlogistic.com] Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych  z przetwarzaniem danych.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

    Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:    zawarcia i wykonania umowy/umów    łączących Panią/Pana z nami ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów, której Pani/Pan jako osoba fizyczna jest stroną  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    łączących nas z naszym klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość zawarcia i wykonywania umowy/umów łączących nas z innym naszymi klientami;    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami z Panią/Panem jako naszym Klientem lub z innym naszym klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

    spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

    marketingu bezpośredniego produktów lub usług: ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego na Pani/Pana rzecz jako naszego Klienta, lub na rzecz innego naszego klienta, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową, w tym do prowadzenia analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu jako naszego Klienta, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi może być Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany), zmierzających do przedstawienia oferty, propozycji produktu czy usługi – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego wobec innych naszych klientów;

    badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług;    badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług,    którymi może być Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany jako nasz Klient;

    którymi może być zainteresowany inny nasz klient, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową;    wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, o ile zostały przez Panią/Pana udzielone, a których udzielenie jest w pełni dobrowolne – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdym czasie można wycofać udzieloną zgodę.Kategorie odbiorców danych  osobowych

    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:    nabywcy wierzytelności (w przypadku zawarcia umowy);

    upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);

    biura informacji gospodarczej;

    pośredniczące w zawieraniu umów;

    świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek; drukarskie i archiwizacyjne, informatyczne i nowych technologii, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), płatnicze, księgowo – finansowe, audytorskie i kontrolne oraz prawne i windykacyjne.    firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy).Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

    Zlecamy wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”), w szczególności dostawcom usług informatycznych i nowych technologii (usługi IT). W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii zobowiązań podjętych przez strony trzecie.Okres przechowywania danych  osobowych

    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:    wykonanie umowy/umów: do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia Pani/Pana umowy jako naszego Klienta LUB do momentu odwołania Pani/Pana pełnomocnictwa lub poinformowania przez innego naszego klienta, że nie jest Pani/Pan już Osobą kontaktową w zakresie umowy/umów.

    ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami: do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub  momentu wniesienia sprzeciwu;

    marketingu bezpośredniego produktów lub usług: do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu LUB do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów z innym naszym klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową lub do czasu wygaśnięcia lub odwołania Pani/Pana pełnomocnictwa lub poinformowania przez naszego klienta, że nie jest Pani/Pan już Osobą kontaktową w zakresie umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana lub naszego klienta – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej;

    badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług,  do 1 miesiąca: od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów, albo do momentu wniesienia sprzeciwu LUB od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów z innym naszym klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową, jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel lub do czasu wygaśnięcia lub odwołania Pani/Pana pełnomocnictwa lub poinformowania przez innego naszego klienta, że nie jest Pani/Pan już Osobą kontaktową w zakresie umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana lub innego naszego klienta – w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej;

    badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi: do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów, albo do momentu wniesienia sprzeciwu LUB do od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów z innym naszym klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową, lub do czasu wygaśnięcia lub odwołania Pani/Pana pełnomocnictwa lub poinformowania przez innego naszego klienta, że nie jest Pani/Pan już Osobą kontaktową w zakresie umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana lub innego naszego klienta – w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej;

    wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych: do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

    w celu określonym w treści każdej ze zgód, o ile zgody zostały przez Panią/Pana udzielone – zawsze do momentu cofnięcia udzielonej zgody – albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.Przysługujące Pani/Panu prawa

    Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy lub umów zawartych z nami, ma Pani/Pan prawo:    dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),  ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;

    do cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Nami lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej;    do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.Jeżeli jest Pani/Pan Reprezentantem  lub Osobą kontaktową, ma Pani/Pan prawo:    dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

    cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadku udzielenia zgody/zgód – także do przenoszenia danych osobowych, których Pan/i nam dostarczył/a tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pan/i prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe,

    prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z FOR LOGISTIC lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej;    do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.Prawo sprzeciwu

    Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnymmomencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:    marketingu bezpośredniego produktów lub usług;

    badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług;

    badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności;

    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

Jeżeli jest Pani/Pan Reprezentantem  lub Osobą kontaktową, może Pani/Pan- ze względu na swoją szczególną sytuację - wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, którym jest zawarcie i wykonanie umowy/umów łączących nas z naszym klientem, którego jest Pani/Pan Reprezentantem  lub Osobą kontaktową.

Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z FOR LOGISTIC lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania

        Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy lub umów zawartych z nami podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.

    W przypadku, gdy jest Pani/Pan Reprezentantem lub Osobą kontaktową innego naszego klienta, wówczas  podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej nas tym klientem.

    Podanie danych osobowych w związku z wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, o ile zostały wyrażone, jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.Źródło pochodzenia danych osobowych – art. 14 RODO

    Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały podane przez Panią/Pana osobiście, informujemy, że:    w przypadku, gdy jest Pani/Pan Reprezentantem innego naszego klienta - ich podanie było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów łączącej nas z tym klientem;

    w przypadku, gdy jest Pani/Pan Osobą kontaktową innego naszego klienta – ich podanie było dobrowolne, a brak ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.